Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STATUT

STOWARZYSZENIA OFICERÓW REZERWY

69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”

I GARNIZONU LESZNO

 

logo

 

 

 


STATUT

STOWARZYSZENIA OFICERÓW REZERWY
69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO
im. gen. dyw. Stefana ROWECKIEGO „ GROTA „
i GARNIZONU LESZNO.

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą oficerów /podchorążych rezerwy, którzy służyli /bądź byli na przydziałach mobilizacyjnych/ w jednostkach i instytucjach wojskowych na terenie miasta Leszna.


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana ROWECKIEGO
„ GROTA „ i Garnizonu Leszno zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.” Prawo o Stowarzyszeniach” /jednolity tekst Dz.U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku ze zmianami/.
§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym
zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, uprawnionym do samodzielnego kształtowania programów swojego działania.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Leszno, /województwo wielkopolskie/.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników wynagradzanych ze środków Stowarzyszenia.

§ 6
Stowarzyszenie może ustanawiać i używać własnych odznak organizacyjnych oraz pieczęci i druków firmowych, a także wydawać własne wydawnictwa.
§ 7
Decyzją Zarządu Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
§ 8
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia występują oficjalnie w ubiorach organizacyjnych zatwierdzonych przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ 2
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 10
Celami Stowarzyszenia są:
1. Integracja środowiska oficerów /podchorążych/ rezerwy, którzy służyli /bądź byli na przydziałach mobilizacyjnych/ w jednostkach i instytucjach wojskowych stacjonujących na terenie Garnizonu Leszno, a przez to pełniejsze wykorzystanie aktywności tegoż środowiska do działalności na rzecz rozwoju kulturalnego i materialnego ogółu społeczności Leszna i Ziemi Leszczyńskiej.
2. Popularyzacja i propagowanie działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz problematyki bezpieczeństwa i obrony narodowej w różnych kręgach środowiskowych społeczeństwa Leszna i okolic (przede wszystkim środowisk młodzieży).
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, postaw i wartości patriotycznych oraz pogłębianie wiedzy historycznej o Wojsku Polskim, głównie na przykładzie jego części związanej z Wielkopolską i Garnizonem Leszno.
4. Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej na terenie Garnizonu Leszno oraz gromadzenie pamiątek związanych z działaniami i funkcjonowaniem jednostek i instytucji wojskowych na terenie Garnizonu Leszno. Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Leszno.
5. Zwiedzanie miejsc historycznych, muzeów oraz udział w pokazach uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach organizowanych imprez turystycznych (głównie wycieczek).
6. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych osobom w wieku emerytalnym (związanym ze środowiskiem wojskowym) i ich rodzinom w miarę posiadanych środków i możliwości organizacyjnych.
7. Stała współpraca z jednostkami wojskowymi, organizacjami kombatanckimi oraz jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na terenie Garnizonu Leszno.
§ 11
Stowarzyszenie osiąga cele poprzez:
1. Organizowanie regularnych zebrań i spotkań członków.
2. Uczestniczenie w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi i wojskowymi oraz rocznicami upamiętniającymi bohaterskie walki jednostek leszczyńskich.
3. Organizowanie imprez integrujących środowisko, uroczystych jubileuszy, podróży wojskowo – historycznych, wycieczek na pokazy działania wojsk i sprzętu wojskowego, targi przemysłu obronnego, kursy, sympozja, konferencje naukowe i wystawy związane z obronnością.
4. Upowszechnianie w TV, radiu, prasie i własnych wydawnictwach historii jednostek i instytucji woskowych Garnizonu Leszno, sylwetek wybitnych dowódców i żołnierzy, promowanie ich dokonań w kraju i zagranicą, w czasie wojen i pokoju oraz w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
5. Współpraca i współdziałanie z innymi organami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami wojskowymi, uczelniami, szkołami i zakładami pracy. Gotowość udziału członków Stowarzyszenia do działań na wypadek miejscowego zagrożenia wewnętrznego, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń czasu pokoju.
6. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
7. Prowadzenie strony internetowej, kroniki Stowarzyszenia oraz wydawanie własnych opracowań.
8. Prowadzenie środowiskowego klubu na potrzeby oficerów rezerwy, służby czynnej i weteranów wojskowych w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej i organizacyjnej.
§ 12
1. Cele wymienione w § 10 Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej. Działalność odpłatną Stowarzyszenie prowadzi w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów własnych działań. Działalność nieodpłatna i odpłatna jest realizowana według ustaleń zawartych w dokumencie pn. „Polska Klasyfikacja Działalności – 2007”.
2. Stowarzyszenie prowadzi następujące rodzaje działalności pożytku publicznego:
A/ W ramach działalności nieodpłatnej:
a/ Wydawanie książek:
- kod PKD: 58.11.Z;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje wydawanie książek, broszur, i podobnych publikacji
w formie drukowanej, elektronicznej lub w Internecie;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 6;
b/ Działalność organizatorów turystyki:
- kod PKD: 79.12.Z;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje organizowanie imprez turystycznych, włączając
wycieczki turystyczne uwzględniające transport,
zakwaterowanie, wyżywienie zwiedzanie muzeów, miejsc
historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i
sportowych;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11 pkt 3;
c/ Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
- kod PKD: 84.24.Z;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje możliwość wykorzystania członków stowarzyszenia
do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek
miejscowego zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk
żywiołowych i innych zagrożeniach czasu pokoju;
- realizowana zgodnie z zapisem w §10 pkt 2 i 7 oraz §11 pkt 5.

d/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane:
- kod PKD: 85.59.B;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje edukację, której nie da się zdefiniować poziomu
nauczania, kursy udzielania pierwszej pomocy oraz pozostałe
pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem
własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11 pkt 3 i 5;
e/ Pozostała działalność opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana:
- kod PKD: 86.90.E;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i
promocji zdrowia prowadzoną m. in. przez specjalistów
promocji zdrowia (lekarzy);
- realizowana zgodnie z zapisem w § 10 pkt 6;
f/ Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych:
- kod PKD: 88.10.Z;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje udzielanie pomocy społecznej bez możliwości
zakwaterowania;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 10 pkt 6;
g/ Działalność obiektów kulturalnych:
- kod PKD: 90.04.Z;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje działalność świetlic oraz pozostałych obiektów
kulturalnych, w tym prowadzenie środowiskowego klubu na
potrzeby oficerów rezerwy, służby czynnej, weteranów
wojskowych w przypadku posiadania odpowiedniej bazy
materialnej i organizacyjnej;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11 pkt 8;
h/ Działalność archiwów:
- kod PKD: 91.01.B;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje działalność związaną z gromadzeniem zbiorów i ich
katalogowanie;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 10 pkt 4;
i/ Działalność muzeów:
- kod PKD: 91.02.Z;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje działalność izby pamięci ;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 10 pkt 4;
j/ Działalność rozrywkowa i rekreacyjna:
- kod PKD: 93.2;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje organizowanie pokazów, wystaw tematycznych i
innych imprez rekreacyjnych;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11 pkt 3;
k/ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana:
- kod PKD: 94.99.Z;
- jest działalnością o charakterze nieodpłatnym;
- obejmuje działalność organizacji takich jak stowarzyszenia
patriotyczne i funkcjonujące w ich ramach kluby historyczne;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 10 pkt 2 i 3;

B.W ramach działalności odpłatnej:
a/ Wydawanie książek:
- kod PKD: 58.11.Z;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje wydawanie książek, broszur i podobnych publikacji
w formie drukowanej, elektronicznej lub w Internecie;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 6;
b/ Działalność organizatorów turystyki:
- kod PKD: 79.12.Z;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje organizowanie imprez turystycznych,, włączając
wycieczki turystyczne uwzględniające transport,
zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc
historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i
sportowych;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11. pkt 3;


c/ Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo
publiczne:
- kod PKD: 84.24.Z;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje możliwość wykorzystania członków Stowarzyszenia
do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek
miejscowego zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk
żywiołowych i innych zagrożeniach czasu pokoju;
- realizowana zgodnie z zapisem w §10 pkt 2 i 7 oraz §11 pkt 5;
d/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie
sklasyfikowane:
- kod PKD: 85.59.Z;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu
nauczania , kursy pierwszej pomocy oraz pozostałe
pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem
własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11 pkt 3 i 5;
e/ Działalność obiektów kulturalnych:
- kod PKD: 90.04.Z;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje działalność świetlic oraz pozostałych obiektów
kulturalnych, w tym prowadzenie środowiskowego klubu na
potrzeby oficerów rezerwy, służby czynnej, weteranów
wojskowych w przypadku posiadania odpowiedniej bazy
materialnej i organizacyjnej;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11 pkt 8;
f/ Działalność archiwów:
- kod PKD: 91.01.B;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje działalność związaną z gromadzeniem zbiorów i ich
katalogowanie;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 10 pkt 4;
g/ Działalność muzeów:
- kod PKD: 91.02.Z;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje działalność izby pamięci;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 10 pkt4;
h/ Działalność rozrywkowa i rekreacyjna:
- kod PKD: 93.2;
- jest działalnością o charakterze odpłatnym;
- obejmuje organizowanie pokazów, wystaw tematycznych i
innych imprez rekreacyjnych;
- realizowana zgodnie z zapisem w § 11 pkt 3;


ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych
§ 15
Członkami zwyczajnymi mogą być:
1. Obywatele polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych a także cudzoziemcy, którzy służyli w jednostkach i instytucjach Wojska Polskiego stacjonujących w Garnizonie Leszno, posiadający stopień oficerski lub będący podchorążymi rezerwy i złożyły akces przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z deklaracją członkostwa. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
2. Członkowie założyciele stają się z mocy prawa członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jednakże dodatkowo składają pisemny akces o przystąpieniu /deklarację/.

§ 16
Członkiem wspierającym może być:
1. Osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Złożyła wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia wraz z deklaracją o pomocy na rzecz Stowarzyszenia. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd na wniosek ubiegającej się osoby określonej w ust. 1.
§ 17
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia, jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu Leszno.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu po uprzednim uzyskaniu zgody zainteresowanego.
Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w przedsięwzięciach Stowarzyszenia, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
§ 18
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia /czynne i bierne prawo wyborcze/.
2. Uczestnictwa w zebraniach z głosem decydującym i wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na zebraniach Stowarzyszenia, oraz dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz i członków.
3. Zgłaszania postulatów, opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, noszenia odznaki, oznak i stroju organizacyjnego Stowarzyszenia.
4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
5. Współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
6. Reprezentowania Stowarzyszenia z upoważnienia Zarządu na zewnątrz.
§19
Członek zwyczajny jest obowiązany do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu.
2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4. Dbania o godność i honor Stowarzyszenia.
5. Udzielania pomocy i wzajemnego wspierania się członków Stowarzyszenia.
§ 20
Członek wspierający korzysta z prawa przysługującego członkom zwyczajnym
określonego w § 18 ust. 3 . Obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
§ 21
Potwierdzeniem członkostwa jest patent i legitymacja.
§ 22
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszoną na piśmie zarządowi.
2. Utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną
3. Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia:
• Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
• Za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
• Za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku,
• Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
• Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
• Śmierć członka.
§ 23
Członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu skreślającej go z listy członków do Walnego Zebrania. Odwołanie musi być wniesione w ciągu 30 dni od doręczenia członkowi decyzji wykluczającej przez Zarząd i rozpatrzone będzie na najbliższym Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24
Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 25
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków. Zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku.
Walne Zebranie członków koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. / można dokooptować nie więcej niż połowę składu organów./
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.
8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
9. Uchwalenie zmian statutu.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania innych organizacji /klubów/.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
§ 27
W Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi Stowarzyszenia i przedstawiciele członków wspierających.
§ 28
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych.
§ 29
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, z pouczeniem o możliwości wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania nie później niż do 7 dni od pierwszego terminu.
§ 30
Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
§ 31
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia z podaniem tematu spraw, które mają być przedmiotem obrad.

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 32
1. Zarząd Stowarzyszenia jest jego organem wykonawczym wybieranym przez Walne Zebranie członków na okres 4 lat w głosowaniu tajnym. Kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
Prezes Stowarzyszenia wybierany jest indywidualnie przez Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów.
2. Zarząd Stowarzyszenia liczy 5 członków, łącznie z prezesem.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą :
• Prezes Stowarzyszenia
• Wiceprezes Stowarzyszenia
• Sekretarz
• Skarbnik
• Członek zarządu
3. Uzupełnienie składu zarządu odbywać się będzie na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym.
4. Nie można kooptować więcej niż 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.
5. Na pierwszą kadencję Zarząd Stowarzyszenia wraz z prezesem wybierany jest przez członków – założycieli Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz skarbnika.
6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc w celu rozstrzygnięcia spraw i problemów organizacyjnych oraz opracowania wniosków.
7. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać zespoły pomocnicze /sekcje/, określając ich skład oraz zadania.
§ 33
1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały i decyzje na swoich posiedzeniach. Uchwały i decyzje są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział minimum 3 członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa i w jego nieobecności – Wiceprezesa.
3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz a nieobecni członkowie Zarządu zapoznają się z protokółem za podpisem.
§ 34
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy / z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania / a w szczególności:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
4. Opracowanie planów działalności Stowarzyszenia, określenie szczegółowych kierunków działania.
5. Przygotowanie budżetu Stowarzyszenia i rocznego sprawozdania finansowego.
6. Zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
8. Zbieranie składek członkowskich i opłat wpisowych.
9. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz ich skreślanie z powodu naruszeń zasad określonych w § 22
10. Współpraca i współdziałanie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, organizacjami kombatanckimi, Jednostkami Wojskowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, uczelniami, szkołami itp.
11. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Stowarzyszenia.
12. Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu.
13. Koordynacja działalności sekcji /kół/.
14. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
15. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 35
1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Wiceprezes zastępuje prezesa podczas jego nieobecności pełniąc jego obowiązki. Odpowiada za prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i charytatywnej.
3. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia kieruje z ramienia Zarządu wszystkimi czynnościami kancelaryjnymi Zarządu. Sporządza protokóły zebrań Zarządu. Przechowuje protokóły z Walnych Zebrań Stowarzyszenia. Opracowuje korespondencję w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz ewidencję członków Stowarzyszenia.
4. Skarbnik prowadzi ewidencję dochodów i wydatków. Rejestruje wszelkie opłaty na rzecz stowarzyszenia. Czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo – księgową.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 36
Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na okres 4 lat.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Pierwszy wybór Komisji Rewizyjnej dokonywany jest przez członków założycieli.
4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej odbywać się będzie na Walnym Zebraniu, spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
5. Nie można kooptować więcej niż jednego członka Komisji Rewizyjnej.

§ 38
1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje swoje czynności kontrolne na posiedzeniu. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos przewodniczącego.
2. Decyzje i czynności Komisji Rewizyjnej są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą, co najmniej 2 osoby w tym przewodniczący.
3. Z posiedzenia Komisja Rewizyjna sporządza protokół.
§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania.
2. Przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej.
3. Przeprowadzenie przynajmniej raz do roku sprawdzenia rachunkowości i działalności gospodarczej Zarządu.
4. Przedkładanie Walnemu Zebraniu członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszeni.
§ 40
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy do roku.
§ 41
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 42
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia.
1. Pełnomocnictwo do czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia posiadają członkowie Zarządu uprawomocnieni uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli, w sprawach majątkowych oraz organizacyjnych, wymagane są podpisy, co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
3. Zaciągane mogą być takie zobowiązania, które zostaną uchwalone przez Zarząd i są zgodne z budżetem ustanowionym przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 43
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są ;
• opłaty wpisowe i składki członkowskie;
• dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
• dotacje;
• darowizny, zapisy oraz spadki;
• wpływy z działalności statutowej.
3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Podstawą działalności finansowej jest budżet uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjmowani członkowie Stowarzyszenia wpłacają wpisowe a składki członkowskie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na członka.
7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 44
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 45
Rokiem gospodarczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDIAŁ 6

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 46
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga 2/3 głosów członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, przy obecności 3/4 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 29 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmian wywiera skutki prawne zgodnie z § 47
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania, likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku ze zmianami/.
ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. Z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Leszno 21 lutego 2011 r.


Imieniny

Środa, 24-07-2024, Imieniny obchodzą Antoni, Kinga, Krystyna
Do końca roku pozostało: 161 dni

Licznik odwiedzin

2621384
DzisiajDzisiaj58
WczorajWczoraj763
Bieżący tydzieńBieżący tydzień2061
Bieżący miesiącBieżący miesiąc25771
WszyscyWszyscy2621384